Мени

Центар за Хемодијализа

ОБЈЕКТ:
Центар за Хемодијализа

ЛОКАЦИЈА:
ЈЗУ Градска Општа Болница „ 8-ми Септември“ – Скопје

ГОДИНА:
2011-2012

ОПИС:
Изведен како дел од рекон-струкцијата на ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември со нето површина од приближно 787m², а заедно со просториите за третман на вода и лифтот е 856 m².
Функционалното решение опфаќа организација на содржините во повеќе категории на простории: простории за пациенти, персонал, третман на вода и помошни простории. На јужната страна, покрај фасадата, поставен е панорамски лифт со 2 кабини, кој овозможува пристап на пациентите директно од ниво на партер до одделението и е во служба само на Центарот за хемодијализа.

Сортирање