Мени

Одделение за Психијатрија

Изработена е проектна документација за Одделение за психијатрија како дел од реконструкцијата на ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември со нето површина од приближно 660m².
Функционалното решение опфаќа организација на содржините во две зони: болнички простории и простории за песонал, дијагноза и третман на пациенти. Болничките простории овозможуваат престој на 25 паценти кои покрај стандардните легла, користат и мултифункционална просторија за дневен престој со што се обезбедува квалитетен престој во одделението.

Сортирање