Мени

Хируршки блок и интензивна нега

Изработена е проектна документација за хируршки блок и интензивна нега како дел од реконструкцијата на ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември со нето површина од приближно 1300m².
Функционалното решение опфаќа организација на содржините во две зони: хируршки блок со 6 операциони сали со соодветните придружни простории и оддел за интензивна хируршка нега со капацитет од 10 постели заедно со сите простории за персоналот и останати придружни простории. Решението обезбедува одвивање на сите активности во согласност со соодветните процедури за оперативни блокови.

Сортирање